Zgodnie z wynikiem pierwszego klimatycznego testu warunków skrajnych, choć przejście na niskoemisyjną energetykę wiąże się z kosztami, na dłuższą metę będzie znacznie bardziej korzystne finansowo.

Bank wzywa do zielonej transformacji, przekonując, że ostatnie wydarzenia w Europie, takie jak potężne powodzie i pożary, wskazują, że konieczne jest niezwłoczne działanie. Test stanowi kompilację danych zebranych na temat ponad 4 milionów firm na całym świecie i 1600 banków w 19-krajowej strefie euro, w której EBC ustala politykę pieniężną.

Czytaj więcej

Zmiany klimatu wzmocniły dewastujące powodzie w Europie

W ramach analizy przebadano wpływ na wyniki gospodarcze i finanse banków w ramach trzech scenariuszy: uporządkowanej transformacji, w której środki mające na celu ograniczenie emisji są podejmowane w czasie, scenariusza nieuporządkowanego, w którym środki są podejmowane późno, oraz ostatecznego scenariusza „cieplarnianego świata”, w którym wszystko pozostaje bez zmian.

Najgorszy z możliwych scenariuszy, zakładający brak jakichkolwiek działań w celu powstrzymania globalnego ocieplenia, wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Europejski produkt krajowy brutto może obniżyć się o 10 proc. i spowodować 30 proc. wzrost niespłacania kredytów korporacyjnych dla firm najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych. Ryzykiem niewypłacalności z uwagi na zmiany klimatyczne najbardziej zagrożone byłyby kraje leżące na południu Europy, takie jak Grecja, Cypr, Portugalia, Hiszpania i Malta. Tam prawdopodobieństwo niewypłacalności firm o największym ryzyku fizycznym w ekstremalnym scenariuszu klimatycznym wzrosłoby do 2050 roku o 37,5 proc.

Udział Grecji w kredytach bankowych narażonych na wysokie ryzyko fizyczne, czyli możliwość, że kredytobiorcy zostaną dotknięci pożarem lub powodzią i nie spłacą, wyniósł ponad 90 proc.

Czytaj więcej

Gospodarcze skutki zmian klimatu będą dużo większe niż szacowano

„Bez polityk zmierzających do przejścia na bardziej ekologiczną gospodarkę, fizyczne zagrożenia będą z czasem wzrastać. Będą rosły nieliniowo, a ze względu na nieodwracalny charakter zmian klimatycznych wzrost ten będzie się utrzymywał w czasie. Niezbędna jest wczesna i stopniowa transformacja, abyśmy mogli złagodzić zarówno koszty zielonej transformacji, jak i przyszłe skutki klęsk żywiołowych” – powiedział Luis de Guindos, wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego.

Test warunków skrajnych EBC w zakresie klimatu jest pierwszym krokiem na mapie drogowej EBC dotyczącej zmian klimatu. Jego wyniki oraz metodologia zostaną wykorzystane w teście warunków skrajnych w 2022 roku dla banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC. Zostaną też uwzględnione w klimatycznym teście warunków skrajnych bilansu Eurosystemu, który planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.