Jest ważna decyzja UE w sprawie Puszczy Białowieskiej i wycinki

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego przyjęła Raport z misji Komisji PETI w Puszczy Białowieskiej.

Publikacja: 11.04.2023 12:03

Jest ważna decyzja UE w sprawie Puszczy Białowieskiej i wycinki

Foto: Shutterstock

Misja odbyła się we wrześniu 2022 r. i dotyczyła wycinek w Puszczy Białowieskiej z 2017 r. oraz braku zagwarantowania polskiemu społeczeństwu prawa do sądu w zakresie skarżenia wadliwych i bezprawnych planów urządzenia lasu. Misja była efektem m.in. petycji zainicjowanej przez aktywistów z Pracownii na rzecz Wszystkich Istot. Na zajęcie się sprawą czekaliśmy aż 5 lat również z uwagi na ograniczenia związane z COVID.

Czytaj więcej

Żubry przegrały. Będzie farma fotowoltaiczna na Polanie Białowieskiej

Raport z misji zawiera konkretne rekomendacje, które teraz powinny zostać uwzględnione przez polski rząd. Zalecenia Komisji PETI to m.in.:

• Zarządzanie Puszczą Białowieską powinno być prowadzone w oparciu o wiedzę naukową i wymogi ochrony przyrody w celu spełnienia wymogów dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz zapewnienia zgodności z postanowieniami planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. W związku z tym jakakolwiek ingerencja w siedliska (np. drzewostany powyżej 100 lat) i gatunki chronione na podstawie tego planu, związana z realizacją planów urządzenia lasu na lata 2021–2032 oraz innych planów zagospodarowania Puszczy Białowieskiej, jest niezgodna z prawem UE.

• Gospodarka lasami publicznymi powinna być prowadzona na podstawie planów urządzenia lasu podlegających ocenie oddziaływania na środowisko. Wewnętrzne dokumenty administracyjne dotyczące lasów powinny podlegać kontroli i być publicznie dostępne. Pozyskiwanie drewna bez takich planów jest niedopuszczalne w świetle naruszenia prawa UE.

• Gospodarka lasami publicznymi w Polsce wymaga dostosowania prawa krajowego do dyrektyw europejskich w zakresie zapewnienia ścisłej ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ochrony siedlisk. Należy zagwarantować publiczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości w zakresie zaskarżania przed sądami krajowymi decyzji zatwierdzających plany urządzenia lasu. Należy zapewnić dostęp do informacji, publiczne uczestnictwo w procesie decyzyjnym i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

- Bardzo nas cieszy przyjęcie raportu z misji, ponieważ jest to kolejny sygnał (po wyroku TSUE z 2 marca br.), że sposób zarządzania lasami publicznymi wymaga głębokiej reformy. Jako Polska powinniśmy lepiej zadbać o przyrodę lasów i włączyć obywateli we współdecydowanie o naszych lasach. Raport jest także jasnym sygnałem, że nie ma zgody na jakiekolwiek działania Lasów Państwowych osłabiające ochronę Puszczy Białowieskiej – komentuje Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Czytaj więcej

Na to idą miliardy z wycinki polskich lasów

Przypomnijmy, że w 2022 r. Lasy Państwowe przygotowały projekt korekty stref ochronnych UNESCO, co ma im umożliwić prowadzenie gospodarki leśnej na dodatkowych 5 tys. hektarów strefy III (obejmującej m.in. drzewostany ponadstuletnie), dotychczas wyłączonej z gospodarki leśnej. Taka zmiana jest niezgodna z celem ochrony Puszczy Białowieskiej jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO;

Ponadto Lasy Państwowe przygotowały projekty planów urządzenia lasu dla puszczańskich nadleśnictw na kolejną dekadę, które zakładają wycinki m.in. drzewostanów ponadstuletnich i siedlisk cennych gatunków takich jak np. sóweczka i włochatka. Projekty PULI są obecnie opiniowane w RDOŚ w Białymstoku, choć już wiemy, że kolejny raz nie spełniono obowiązku właściwej oceny oddziaływania projektów PUL na obszar Natura 2000. Przyjęcie takich PULI byłoby niezgodne z wyrokiem TSUE z 2018 r. ws. Puszczy Białowieskiej.

- Jak widać Lasy Państwowe nie są dobrym zarządcą Puszczy Białowieskiej, dlatego nadal będziemy im patrzeć na ręce i reagować - wskazują aktywiści.

Lasy
Grzybowa anomalia w polskich lasach. Eksperci są zaniepokojeni
Lasy
„Złodzieje drzew”. Nowe zjawisko we Francji. Zapowiedź ekokatastrofy?
Lasy
Projekty sadzenia lasów w Afryce w ogniu krytyki. „To niszczenie ekosystemów”
Lasy
Drzewa zaczynają „kaszleć” dwutlenkiem węgla. To skutek zmian klimatu
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Lasy
Wycinka lasów tropikalnych Amazonii wyhamowała. Najlepszy wynik od lat