Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji

Obecny plan rozwoju energetyki w Polsce zakłada stopniowe odchodzenie od węgla i rozwój energii z odnawialnych źródeł (OZE). Są to ważne kroki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Publikacja: 26.06.2024 21:00

Decyzja o inwestycji w OZE to oszczędności finansowe oraz niezależność energetyczna

Decyzja o inwestycji w OZE to oszczędności finansowe oraz niezależność energetyczna

Foto: Adobestock

Materiał przygotowany przez Generali Polska

W tej chwili trwają prace nad bardziej szczegółowym scenariuszem transformacji, mającym umożliwić osiągnięcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu zbliżonego do unijnego, tj. 55 proc.

OZE w Polsce

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest dynamiczny, a perspektywy wydają się obiecujące. Dzięki nowelizacji ustawy o OZE z 2023 roku instalacje fotowoltaiczne do 150 kW zostały zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Programy wsparcia, takie jak „Czyste powietrze” i „Mój prąd”, przyczyniły się do wzrostu liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na koniec 2023 roku było ponad 1,38 mln mikroinstalacji prosumenckich PV, o łącznej mocy blisko 10,7 GW, i stanowiły 66,3 proc. nowych mocy zainstalowanych.

W roku 2023 padł również rekord produkcji energii elektrycznej w Polsce, a udział węgla spadł do najniższego w historii. Moc OZE wyniosła wówczas 28,77 GW, co stanowiło największy przyrost w historii. Udział OZE w generacji energii przekroczył 27 proc., osiągając ponad 45,1 TWh. Polska awansowała tym samym na szóste miejsce pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej w Unii Europejskiej.

Zagrożenia dla instalacji PV

Fotowoltaika była najszybciej rozwijającą się technologią – zarówno w farmach wielkopowierzchniowych, jak i w mikroinstalacjach prosumenckich – i pozostaje liderem wśród wszystkich OZE w Polsce, zapewniając około 60 proc. mocy zainstalowanej w sektorze odnawialnych źródeł energii. Jednak jak każda instalacja znajdująca się w ciągłym użyciu, fotowoltaika narażona jest na uszkodzenia. Ponadto instalacje PV wyeksponowane są stale na warunki atmosferyczne, co przy obecnie zmiennych warunkach klimatycznych wiąże się ze znacznym ryzykiem uszkodzeń i awarii. Najczęstsze ich przyczyny to: uszkodzenia powstałe w wyniku działania wiatru lub gradu, stłuczenia i pęknięcia, przepięcia, kradzież części instalacji i wandalizm, szkody wyrządzone przez zwierzęta (np. przegryzienie okablowania przez kuny), awarie instalacji fotowoltaicznych, w tym routera internetowego, mikropęknięcia ogniw fotowoltaicznych czy tzw. hot spoty (punktowe wypalenia ogniw PV).

Ubezpieczenie instalacji nie tylko od kradzieży

Inwestycje w OZE należą do tych wysokokosztowych, dlatego koszt ubezpieczenia warto wkalkulować w budżet od samego początku. Zakres ubezpieczenia OZE jest znacznie szerszy niż gwarancja producenta. Polisa zapewnia ochronę od zdarzeń losowych, takich jak: pożar, przepięcie, upadek drzewa czy gałęzi, szkody wyrządzone przez zwierzęta albo awaria instalacji fotowoltaicznej. Polisa pokrywa także dodatkowe koszty montażu, demontażu, utylizacji czy drobnych prac murarskich, jeśli będą konsekwencją sytuacji objętych ubezpieczeniem.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być instalacje fotowoltaiczne wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą niezbędną do wprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci energetycznej, router zapewniający instalacji fotowoltaicznej dostęp do sieci w celu monitorowania produkcji energii oraz akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii elektrycznej, jak również ładowarki pojazdów elektrycznych, kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Ubezpieczeniem można objąć także pokrycie kosztów straty w produkcji energii elektrycznej, spowodowane zdarzeniem losowym bądź gorszym usłonecznieniem. Odszkodowanie pozwoli zminimalizować straty związane z niższą produkcją energii i pokryje różnicę w rachunkach za prąd.

Co zyskuje właściciel instalacji PV

Decyzja o inwestycji w OZE to – w dłuższej perspektywie – oszczędności finansowe oraz niezależność energetyczna.

Instalacje OZE pozwalają na produkcję własnej energii elektrycznej lub ciepła, dzięki czemu można zmniejszyć rachunki za prąd lub ogrzewanie. Korzystanie z własnego prądu wspiera środowisko naturalne – energia ze słońca, wiatru czy biomasy jest przyjazna dla klimatu i nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych. Ponadto, posiadając własną instalację OZE, można uniezależnić się od dostawców energii. Dodatkowym aspektem finansowym jest wzrost wartości nieruchomości posiadającej instalację oraz wsparcie lokalnego biznesu w zakresie serwisu, montażu i produkcji urządzeń z nim związanych.

Wyzwania i cele

Pomimo dynamicznego rozwoju system odnawialnych źródeł energii w Polsce ma przed sobą kilka istotnych wyzwań.

Najważniejszym są problemy technologiczne, takie jak konieczność dostosowania sieci przesyłowych do generacji energii z OZE. Tu ważną kwestią jest inwestycja państwa w rozwój infrastruktury sieci przesyłowych. Do 2030 roku planowana jest rozbudowa nowych linii 400 kV o blisko 3600 km oraz modernizacja istniejących linii najwyższych napięć i stacji elektroenergetycznych.

Zmian wymagają również kwestie prawne, aby dalszy dynamiczny rozwój tego sektora był możliwy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, aby zwiększyć udział OZE w krajowym zużyciu energii brutto. Planowane są również intensyfikacja rozwoju morskich farm wiatrowych i rozwój sektora energii zgodny z celami redukcji emisji. Warto zauważyć, że Polska opracowuje strategię rozwoju energetyki rozproszonej do 2040 roku, aby wykorzystać potencjał tego sektora. Perspektywy są zatem obiecujące. Dalsze działania i inwestycje mogą przyspieszyć transformację Polski w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej.

—Daria Gorajska, Generali Polska

Materiał przygotowany przez Generali Polska

Materiał przygotowany przez Generali Polska

W tej chwili trwają prace nad bardziej szczegółowym scenariuszem transformacji, mającym umożliwić osiągnięcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu zbliżonego do unijnego, tj. 55 proc.

Pozostało 96% artykułu
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Walka o klimat
Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Walka o klimat
ESG w budownictwie: kolejny filar klimatycznej rewolucji
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą