ESG to nowy styl prowadzenia biznesu

Dyskusje poświęcone tematyce ESG często koncentrują się na regulacjach i nowych obowiązkach informacyjnych. Wdrożenie strategii ESG wiąże się jednak także z koniecznością zmiany myślenia o biznesie jako takim oraz przyjęcia nowego stylu zarządzania.

Publikacja: 29.11.2023 17:50

ESG to nowy styl prowadzenia biznesu

Foto: adobestock

Materiał partnera: BOŚ Bank

Wdrożenie strategii ESG wiąże się jednak także z koniecznością zmiany myślenia o biznesie jako takim oraz przyjęcia nowego stylu zarządzania. Pożądanym efektem będzie nie tylko redukcja negatywnego wpływu na środowisko, większa dbałość o otoczenie społeczne, ale również usprawnienie procesów wewnątrz organizacji. W ten sposób zwiększa się atrakcyjność firmy w oczach inwestorów, kontrahentów, potencjalnych pracowników, a także klientów.

W ostatnich latach trzy litery ESG były odmieniane przez biznes na wiele sposobów. Unijne dyrektywy nałożyły na największe firmy obowiązek ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym szeregu danych niefinansowych. Z każdym rokiem zakres ujawnień oraz krąg firm zobowiązanych do publikowania celów w obszarze ESG, strategii ich osiągania, postępów w ich realizacji będzie się poszerzać. Raporty pozafinansowe będą również poddawane audytowi, analogicznie jak dotychczas sprawozdania finansowe.

mat. pras.

Nowe regulacje są przede wszystkim odzwierciedleniem zmieniającego się już od jakiegoś czasu podejścia do prowadzenia biznesu, w którym wyniki finansowe nie są jedynym wyznacznikiem oceny działalności firmy. To również istotny element polityki klimatycznej Unii Europejskiej dążącej do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu. Część firm niewątpliwie postrzega te regulacje i związane z nimi nowe obowiązki raportowania głównie jako dodatkowe obciążenia. Część – jako konieczną inwestycję pozwalającą rozwijać biznes w bardziej kompletny sposób.

Ten wysiłek w większości przypadków się opłaci

Co prawda wypełnianie pozafinansowych obowiązków informacyjnych może stanowić wyzwanie, szczególnie dla mniejszych firm, ponieważ wymaga dużego nakładu pracy, niekiedy zaangażowania całych zespołów oraz wdrożenia nowych procesów. Finalnie jednak, w przypadku większości przedsiębiorstw, powinno się wiązać z namacalnymi korzyściami.

Przykładowo wdrożenie przyjaznych środowisku rozwiązań będzie prowadzić do redukcji kosztów, np. dzięki zmniejszeniu zużycia energii, czy bardziej efektywnemu zarządzaniu zasobami. Usystematyzowanie kwestii społecznych wzmocni z kolei kulturę organizacyjną. Zadbanie o dobro pracowników – szkolenia, równość płacową i ogólnie korzystne warunki pracy – wpłynie natomiast nie tylko na lojalność zatrudnionych, ale również wzmocni wizerunek firmy jako pracodawcy, przyciągając i zatrzymując zaangażowanych pracowników, z korzyścią dla rozwoju i efektywności przedsiębiorstwa.

Dzięki wdrożeniu najlepszych praktyk z zakresu ładu korporacyjnego organizacja będzie działać sprawniej i będzie atrakcyjniejsza nie tylko dla pracowników, ale i innych interesariuszy. Wprowadzenie narzędzi oceny ESG pozwoli natomiast identyfikować oraz ograniczać potencjalne zagrożenia związane z działalnością firmy, odgrywając coraz istotniejszą rolę w ocenie ryzyka i wycenie spółek przez inwestorów.

Konsument się bacznie przygląda

Rośnie również świadomość konsumentów i oczekiwania dotyczące przestrzegania przez firmy polityki ESG. Blisko 40 proc. respondentów badania „Dobry biznes”, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w 2022 r., przyznało, że wybrało kiedyś usługę czy produkt ze względu na zaangażowanie społeczne danego przedsiębiorstwa, a ponad połowie zdarzyło się poczuć niechęć do firmy, która nie zareagowała na poważny problem społeczny.

Z kolei według badania EY „Future Consumer Index” z tego roku 68 proc. respondentów wskazało, że zrównoważone zakupy i zachowanie to główna zasada, którą kierują się w codziennym życiu. Zdają sobie oni sprawę z tego, że te kwestie mają wpływ na ich życie oraz otoczenie. Dlatego nie tylko oczekują od firm inwestycji w zrównoważoną produkcję oraz usługi, ale są również bardziej krytyczni w ocenie ich działań. Co istotne, 60 proc. respondentów jest skłonna zapłacić więcej za produkt, jeśli został on wytworzony w bardziej zrównoważony sposób.

Oznacza to, że jednym z warunków wzmacniania rynkowej pozycji firmy jest nie tylko skuteczna realizacja strategii ESG, lecz także umiejętna komunikacja tego faktu. Umiejętna to także taka, która jest uczciwa oraz przejrzysta.

BOŚ przykładem i partnerem dla innych

Przykład Banku Ochrony Środowiska pokazuje, że zaangażowanie w obszarze ESG przynosi wymierne korzyści. Bank ma wypracowaną strategię ESG, a także regularnie publikuje raporty przedstawiające działania w tym obszarze.

W 2022 rok BOŚ obniżył swój ślad węglowy o 37 proc. w przeliczeniu na jednego pracownika oraz o 39 proc. w przeliczeniu na 1 mln zł aktywów. Całość zużywanej przez bank energii ma pokrycie certyfikatami potwierdzającymi jej pochodzenie z OZE. BOŚ przykłada także dużą wagę do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zużycia ciepła w swoich placówkach. Prowadzi jednocześnie liczne działania skierowane do wewnątrz organizacji, oferując swoim pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji.

Wysiłki BOŚ zostały docenione przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics. W 2022 roku bank otrzymał ocenę ESG Risk na poziomie 14,2, co oznacza, że ryzyko ESG banku zostało uznane za niskie. Przyznana ocena za ubiegły rok plasuje BOŚ w gronie 9 proc. najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym (na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych) i zarazem w gronie 8 proc. spośród ponad 15,5 tys. wszystkich firm na całym świecie w badaniu Morningstar Sustainalytics.

Wykorzystując swoje bogate doświadczenie oraz kompetencje w obszarze ochrony środowiska, BOŚ wspiera kompleksowo rozwój swoich klientów, a także ich cele klimatyczne. Wyróżnikiem banku jest unikatowy miks wiedzy sektorowej i ekologicznej, dzięki czemu jego klienci mogą liczyć na wsparcie nie tylko finansowe, lecz również eksperckie na każdym etapie inwestycji.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 roku łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ sięgnęła 3,1 mld zł. Ponad 40 proc. tej kwoty stanowiły właśnie kredyty proekologiczne, skierowane głównie do klientów korporacyjnych.

Autor jest wiceprezesem zarządu kierującym pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska

Materiał partnera: BOŚ Bank

Materiał partnera: BOŚ Bank

Wdrożenie strategii ESG wiąże się jednak także z koniecznością zmiany myślenia o biznesie jako takim oraz przyjęcia nowego stylu zarządzania. Pożądanym efektem będzie nie tylko redukcja negatywnego wpływu na środowisko, większa dbałość o otoczenie społeczne, ale również usprawnienie procesów wewnątrz organizacji. W ten sposób zwiększa się atrakcyjność firmy w oczach inwestorów, kontrahentów, potencjalnych pracowników, a także klientów.

Pozostało 92% artykułu
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Walka o klimat
Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej
Materiał partnera
Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji