Partner rozmowy: Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas angażuje się w program Climate Leadership od początku jego istnienia. Wspólnie wierzymy, że tylko silna współpraca międzysektorowa, wymiana wiedzy i kompetencji pozwoli na wprowadzenie realnych zmian i wzmocnienie efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Naszą rozmowę zacznę jednak od pytania nawiązującego do tytułu konferencji podsumowującej tegoroczną edycję. Dlaczego klimat?

Zmiana klimatu dzieje się na naszych oczach. W ogromnej mierze winny obecnego stanu rzeczy jest negatywny wpływ biznesu na klimat. Dotychczasowa koncentracja wyłącznie na maksymalizacji zysków ekonomicznych i politycznych bez właściwego uwzględniania kosztów środowiskowych i społecznych doprowadziła do globalnego kryzysu. Potrzebujemy konkretnych rozwiązań i działań, które będą prowadzić w pierwszej kolejności do złagodzenia problemów, a długoterminowo skoncentrują się na przebudowaniu gospodarki i odnowie bioróżnorodności. Mamy globalne zobowiązania – Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, porozumienie paryskie; lokalne, konkretne plany ich realizacji jak Europejski Zielony Ład, stanowiący mapę drogową dla wdrażania nowych rozwiązań prawnych oraz narzędzi finansowych. Pora na skuteczne działania. Realizacja celów klimatycznych wymaga aktywnego włączenia się całego sektora finansowego. Takie zaangażowanie będzie obejmowało zmiany w strategiach, modelach biznesowych, a przede wszystkim w ofercie produktowej instytucji finansowych.

Nie mam wątpliwości, że odpowiedzialne instytucje finansowe są kołem zamachowym zielonej transformacji. Kluczem jest portfel banku i finansowanie działań klientów.

Rolą odpowiedzialnych instytucji finansowanych jest rozwój produktów i usług odpowiadających na wyzwania globalne i uwarunkowania rynku lokalnego, wspieranie i finansowanie inwestycji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także ograniczanie finansowania dla projektów i podmiotów, które działają niezgodnie z tym kierunkiem. Oferujemy klientom ze wszystkich segmentów zrównoważone produkty i usługi oraz wsparcie w postaci eksperckiej wiedzy. Łączna wartość zrównoważonego finansowania udzielonego przez Bank BNP Paribas od 2020 r. to już 6,5 mld zł. Naszym celem na 2025 r., ujętym w strategii GObeyond, jest wzrost zrównoważonego finansowania z 4,5 do 10 proc. Wspieramy klientów w finansowaniu – tradycyjnym kredytem lub leasingiem operacyjnym – instalacji fotowoltaicznych lub poprawy efektywności energetycznej budynków. Pomagamy też w pozyskiwaniu unijnych środków na ten cel. Do tej pory bank udzielił kredytów na budowę ponad 40 tys. przydomowych instalacji fotowoltaicznych, jak również jest zaangażowany w finansowanie strategicznych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii. Kolejnym instrumentem dostępnym dla przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju są pożyczki i kredyty oparte na zmiennym koszcie, który jest powiązany z osiąganiem konkretnych wyników w obszarze ESG.

W poprzednich edycjach bank podejmował zobowiązania w zakresie edukacji i rozwoju Sustainability Community, międzyobszarowego grona ekspertów odpowiedzialnych za strategiczne projekty ESG oraz rozwoju oferty produktów i usług wspierających transformację energetyczną: osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Jaki projekt rozwijaliście w tegorocznej edycji?

Skupiliśmy się na zrównoważonym rolnictwie. Z globalnym wsparciem Grupy BNP Paribas, lidera usług finansowych dla sektora rolno-spożywczego, bank prowadzi działania na rzecz popularyzacji odpowiedzialnego podejścia do wytwarzania żywności i pomaga wdrażać odpowiednie do tego narzędzia. Oprócz finansowania rozwoju łańcucha produkcji żywności w Polsce bank postawił sobie za cel dostarczanie na rynek najlepszego branżowego know-how, aby rolnicy, przetwórcy i najwięksi producenci żywności mogli łatwiej prowadzić i w sposób zrównoważony rozwijać swój biznes. Jednym z przykładów wsparcia klientów w zrównoważonym rozwoju jest autorska platforma Banku BNP Paribas – Agronomist.pl. To pierwszy w Polsce tak kompleksowy portal internetowy z profesjonalną wiedzą oraz innowacyjnymi narzędziami dla producentów rolnych i przetwórców żywności. Wśród tych innowacyjnych narzędzi znajduje się kalkulator AgroEmisja do szacowania emisji gazów cieplarnianych. Umożliwia on wyliczenie ekwiwalentu emisji gazów cieplarnianych w gospodarstwie prowadzącym produkcję roślinną i mleczną.

W ramach programu Climate Leadership podjęliśmy się rozszerzenia funkcjonalności kalkulatora AgroEmisja dla produkcji zwierzęcych (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu) na bazie wiarygodnego, naukowo potwierdzonego modelu, przy aktywnym udziale ekspertów zajmujących się tą tematyką. Dołączenie tego rozwiązania zapewni kompleksowy zakres funkcjonalności kalkulatora emisyjności dla głównych sektorów produkcji rolniczej.

Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie. Jak przekonać nieprzekonanych do wdrażania strategii klimatycznych?

Główną obawą przed zmianą i wdrażaniem rozwiązań proklimatycznych są ich koszty. Dlatego rozwiewajmy te obawy i na strategie klimatyczne spójrzmy z perspektywy korzyści ekonomicznych. Szczególnie istotne w obecnej sytuacji związanej z kryzysem energetycznym jest to, że inwestycje w OZE oraz zwiększanie efektywności energetycznej, głównie poprzez termomodernizację, przyczyniają się do obniżenia bieżących kosztów, zwiększają pewność dostaw energii, a także zwiększają konkurencyjność w łańcuchu dostaw poprzez realną redukcję śladu węglowego. Coraz częściej odpowiedzialne podejście do zarządzania wpływem środowiskowym warunkuje decyzje zakupowe świadomych konsumentów. Traktujmy inwestycje na rzecz klimatu jako element wspierający długoterminowy rozwój naszego biznesu.

—rozmawiała Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, współtwórczyni Climate Leadership.

Partner rozmowy: Bank BNP Paribas